Steun onze kerk met een periodieke gift!

Graag willen wij alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie.

De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk!

Amby heeft de traditie een gemeenschap te zijn waarin men voor elkaar klaar staat en waarin allerlei verenigingen, ieder op zijn eigen vlak zich inzet voor de grotere gemeenschap van Amby. Zo willen we ook vanuit de kerk bijdragen aan die grotere gemeenschap van Amby.

De kerk is ook het historische gebouw dat kenmerkend is voor de lokale gemeenschap, vaak drager van een rijk cultureel erfgoed. Als leden van de Parochiële Bestuursraad streven wij ernaar om de kerk haar mooie, waardevolle plek te laten behouden, ook in de toekomst. Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook die welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van het leven moet uiteindelijk wel onderhouden worden. Er zijn verschillende vrijwilligersgroepen actief, waardoor wij de uitgaven betrekkelijk laag kunnen houden.

Wij hopen van harte dat u de kerk en de parochie wilt ondersteunen, zoals afgelopen jaren, zodat deze ook voor de toekomstige generaties beschikbaar blijft. Daarom is er de Actie Kerkbalans: om de waarden waarvoor de kerk staat en die wij ieder op onze eigen manier belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven.

Wist u dat u misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze Parochie maakt deel uit van deze groepsbeschikking. Hierdoor zijn ook uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Steun onze kerk met een periodieke gift!

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan uw kerk. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Hiervoor hoeft u niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden.

Hoe werkt het? U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Parochiële Bestuursraad. U kunt een overeenkomst opvragen bij dhr. J. Aarts (penningmeester). U vult de overeenkomst in tweevoud in en retourneert beide formulieren ondertekend aan de Parochiële Bestuursraad. De Parochiële Bestuursraad ondertekent ook beide overeenkomsten en geeft één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.
Het Bisdom geeft als richtbedrag voor 2019 een bijdrage aan van € 110,- per jaar.

Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 SNSB 0858 0216 09 t.n.v. De Parochie H. Walburga Amby o.v.v. “kerkbijdrage 2019, onder vermelding van uw naam en adres”. Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!
De penningmeester en administrateur kan u helpen bij het invullen van de overeenkomst in het parochiebureau, Ambyerstraat Zuid 90 A, 6225 AJ Amby.
U kunt op volgende dagen de overeenkomst formulieren invullen en ondertekenen in het parochiebureau!

Mocht u meer informatie wensen over de kerkbijdrage aan onze parochie, dan kunt u contact opnemen met dhr. Jan Aarts. Ambyerstraat Zuid 102, 6225 AJ Maastricht Telefoon: 043-3621955 Email: s.aarts3@kpnplanet.nl.
Met vriendelijke groet en hoogachtend, De Parochiële Bestuursraad.

Uw Thuis