Het Doopsel

De geboorte van een nieuwe mens is een groot wonder. Het is een voorrecht als man en vrouw een nieuw menselijk leven te mogen voortbrengen, mee te werken aan Gods Scheppingsplan, ontsproten aan uw wederzijdse liefde.

Ouders nemen zich altijd voor om goed voor hun kindje te zorgen voor wat betreft voeding, kleding, rust en al wat er nodig is om het  goed te laten opgroeien. Maar niet alleen deze zaken zijn van belang. De mens heeft ook een onsterfelijke ziel, die gevoed wil worden met geestelijk voedsel. Daarom is het een groot goed als ouders hun kindje door het H. Doopsel in Gods Hand terugleggen en Hem vragen het in zijn of haar leven te sterken en leiden. Door de doop wordt  iemand Kind van God,  wordt de erfzonde en alle andere zonden vergeven, en wordt men opgenomen in de kerkgemeenschap.

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden om het te laten dopen, kunt u voor vragen of kennismaking contact opnemen met een van de kapelaans van de parochie. Aanmelden gaat dan via het parochiebureau. Dit in verband met de voorbereidingsavonden.

In onze parochie wordt meestal gedoopt op op zondag na de H.Mis van 11.00 uur. Dat wil zeggen vanaf 12.15 uur. Per doop rekenen we ongeveer drie kwartier, dus de volgende doop is om 13.00 uur enz. Door omstandigheden en in overleg kan van deze dag en  tijd worden afgeweken.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Voorbereiding

De doopvoorbereiding voor jonge ouders wordt door de parochies binnen het dekenaat Maastricht gezamenlijk georganiseerd. Tijdens deze avonden diept u uw keuze voor de doop en de geloofsopvoeding uit, tezamen met andere ouders. Dat is verrijkend en geeft ook u het gevoel niet alleen te staan.

De 2 of 3 voorbereidingsavonden hebben een verplicht karakter. Tijdens deze avonden wordt het waarom en de betekenis van het doopsel behandeld. Voor het H. Doopsel zal er voorafgaand een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de doopheer. Alle praktische en liturgische zaken kunt u doorspreken met de priester die uw kind doopt.

Peetouders

Bij een doop zijn peetouders nodig, die getuige zijn bij de doop en ook tot taak hebben om toe te zien dat hun petekind ook werkelijk volgens het Katholiek geloof wordt opgevoed. Daartoe moeten peter en/of meter uiteraard zelf katholiek gedoopt zijn. Als kerkgemeenschap willen wij zo de grote waarde van het doopsel nog eens onderstrepen.

Enkele mededelingen betreffende het dopen van kinderen:

U ontvangt van de parochie ook de doopkaars en een doopoorkonde. U kunt wat van het doopwater mee naar huis nemen, u dient dan wel een flesje mee te brengen.

Het weekend van de doop is er tijdens de H. Mis ook een intentie voor de dopeling.

Bij de doopviering kan gebruik gemaakt worden van het standaard doopboekje dat in de kerk aanwezig is. Wie zelf een doopboekje wil maken, mag dat wel doen, maar alleen in overleg met de priester die uw kind doopt.

Het dopen is gratis.  Wel wordt er, middels een collecte, een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Doopsel, Eerste Communie en Vormsel

Het doopsel is noodzakelijk om de eerste Communie te kunnen doen. De doopvoorbereiding kan worden geïntegreerd in de voorbereiding op de eerste Communie en het sacrament van het Vormsel.

Volwassenen Doopsel

Wanneer een jongere of  volwassene om het doopsel vraagt, zal er een aparte voorbereiding aan voorafgaan. Christen zijn is namelijk niet alleen een laagje verf, maar een nieuwe levenswijze. De voorbereiding op het doopsel noemen we het catechumenaat. Afhankelijk van uw achtergrond kan deze periode wel tot een jaar duren.  De vreugde van het nieuwe leven in Christus is bij een goede voorbereiding echter des te dieper.

Openingstijden Parochiebureau

Dinsdagmiddag: 10.30 tot 12.00 uur
Vrijdagavond: 14.00 tot 15.00 uur

Bezoekadres:

Ambyerstraat Zuid 90A
6225 AJ Amby – Maastricht
parochiewalburga@kpnplanet.nl
Tel: 043-3520100

Filmpje over doopsel