Brief aan de parochianen over Corona-maatregelen

BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN DE PAROCHIE-FEDERATIE MAASTRICHT OOST

11 Oktober 2020

Geachte parochianen,

Zoals u weet is Nederland in toenemende mate weer bezorgd over de opkomst van het Coronavirus. De regering heeft inmiddels laten weten dat er geen bijeenkomsten van méér dan 30 mensen mogen plaatsvinden. Ook is er een dringend advies om mondkapjes te gebruiken, waar de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden.

Deze twee maatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen overgenomen. Vanaf het komend weekend vieren we dus slechts met 30 mensen de eucharistievieringen, en ook worden mondkapjes in de kerk verplicht bij het lopen door de gangpaden.

Om te voorkomen dat mensen niet naar de eucharistie kunnen komen, willen we in twee kerken waar het bezoekersaantal normaal ver boven de 30 ligt, t.w. de kerk van Amby en de kerk van Heer, een extra H. Mis vieren, en wel in Amby op zondagmorgen en in Heer op zaterdagavond om 19.00.

We vragen u wel om uw aanwezigheid te reserveren. Wilt u, als u een intentie heeft opgegeven, dit erbij vermelden, zodat u voorrang krijgt.

In Amby kan dat in het schrift in de kapel naast de kerk en bij het parochie-bureau:

Het bureau geopend op dinsdagmorgen: 10.30 tot 12.00 uur en Vrijdagmiddag: 14.00 tot 15.00 uur

Het bezoekadres is Ambyerstraat Zuid 90A 6225 AJ Amby – Maastricht
parochiewalburga@kpnplanet.nl
Tel: 043-3520100

Indien u niet naar de kerk kunt komen, is er natuurlijk de landelijk uitgezonden Mis op NPO II: elke zondag om 10.00, voorafgegaan door een geloofsgesprek om 9.45.

Voor vragen over de Missen en de regelingen in Amby kunt u terecht bij  kapelaan Pawel: paw.zelazny@gmail.com: 043 363 45 87; 06-17971718

Wij wensen u een goede gezondheid toe!

Bidden we voor elkaar!

Pastoor de Jong,

Kapelaan Slaven Brajkovic,

Kapelaan Pawel Żełazny

Priesterwijding en Eerste HH. Missen van kapelaan Paweł Żełazny

Geachte Parochianen,

 

We mochten u al het heugelijke feit meedelen dat onze kapelaan op 6 juni in de kathedraal van Roermond tot priester wordt gewijd.

Deze Mis wordt uitgezonden via de link: https://twitch.tv/stagecrewevents.nl

In de weken daarna zal hij in al onze parochies een Eerste H. Mis vieren. U zult begrijpen dat niet iedereen bij de Missen aanwezig kan zijn. We hopen op uw begrip voor het feit dat met maximaal 30 mensen met name de trouwe kerkgangers zullen worden uitgenodigd bij deze vieringen aanwezig te zijn. Zo is de kerk van Amby al tot de laatste plaats bezet…

Vanaf 1 juli kunnen er gelukkig al weer maximaal 100 mensen in de kerk…

De Eerste HH. Missen van kapelaan Paweł zijn als volgt verdeeld:

In Amby op 7 juni om 10.00. Deze Mis wordt rechtstreeks uitgezonden door RTV Maastricht.

In Scharn zal hij zijn Eerste Mis vieren op het patroonsfeest van St. Antonius van Padua op zaterdagavond 13 juni om 17.30.

Op zondagmorgen 14 juni zal de H. Mis worden opgedragen in De Heeg om 11.15.

Zaterdagavond 4 juli is de beurt aan Heugem om 19.00.

En Zondagmorgen 5 juli is de H. Mis in Heer om 9.45.

 

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor Paweł!

Pastoor Everard de Jong

Kapelaan Slaven Brajkovic

Mistijden en reserveringen

Geachte parochianen,

Hopelijk bent u goed gezond, en hebt ook geen verlies te betreuren. In alle gevallen, heel veel sterkte in deze uitdagende tijden! Wij als geloofsgemeenschap bidden ook voor uw intenties!

We kunnen echter ook nog beter samen bidden! Op maandag, Tweede Pinksterdag, staan onze parochiekerken gelukkig weer open voor publieke vieringen! In Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem zullen de normale mistijden zoveel als mogelijk weer worden hervat. U bent van harte welkom! Jezus en wij wachten op u!

Amby:                  zondag 11.00.    dinsdag 9.00.     donderdag 9.00

Scharn:                zaterdag 17.30.    woensdag 19.00

Heer:                    zo. 9.45 ma. 19.00 di. 19.00 do. 19.00. vr. 19.00

De Heeg:             zondag 11.15

Heugem:             zaterdag 19.00.    maandag 9.00

Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn (exclusief de priester en de bedienaren). Vanaf die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld.

Bovendien geldt de 1,5 meter afstand. En kunnen we niet samen zingen.

Vanaf 14 juni, sacramentsdag, is er ook weer Communie uitreiken mogelijk in de weekenddiensten.

Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie van de weekenddiensten. In de verschillende kerken is die op een eigen wijze geregeld.

Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden.

Amby:                  openingstijden:                dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur,                                                                                          vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur

tel.  043-3520100                             parochiewalburga@kpnplanet.nl

Heer:                     openingstijden:           ma. en do. van 9.30 tot 12.00

tel.  043-3610028                              parochiebureau@heerdeheeg.nl

Heugem:             openingstijd                  do, van 11.00 tot 11.30 uur.

tel.  043-361 31 77                          e-mail:    info@parochieheugem.nl

Daarnaast hebben de verschillende kerken een eigen schrift, waarin u zich kunt aanmelden. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres weer.

In Amby ligt dat in de kapel naast de kerk.

In Scharn kunt u een briefje in de bus van de pastoor duwen (Padualaan 4),

In Heer in de Maria kapel bij de ingang van de kerk.

In De Heeg kan men elke dag (door de week) tussen 14.30 en 15.30 terecht in de kerk.

En in Heugem ligt het schrift bij bloemenhandel Sour aan de Heugemerstraat 251

Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat weekend nog een Mis bij te wonen.

Van harte welkom!!       Een Zalig Pinksteren!

Namens het pastorale team, Pastoor de Jong

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober ...

Priesterwijding kapelaan Pawel Zelazny

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober ...

Bisschop Harrie Smeets heeft besloten de priesterwijding van kapelaan Pawel Zelazny toch op de geplande dag, a.s. 6 juni, te laten doorgaan in de kathedraal van Roermond! Daar zijn we heel blij mee, voor hem en voor ons als parochie-federatie!

Helaas zullen vanwege de dan geldende voorschriften zijn ouders niet bij die viering aanwezig kunnen zijn. Ook is het aantal parochianen dat erbij kan zijn minimaal.

We zullen eerste HH. Missen organiseren in de verschillende parochies van de federatie. De eerste daarvan is zondag 7 juni in Amby. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

Bidden we in deze voorbereidingstijd voor onze kapelaan om de H. Geest!

 

Pastoor de Jong

St. Walburga, bid voor ons

Nederlandse diocesane bisschoppen met update over gevolgen van Corona-virus

26 Maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren

Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)

De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid

Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.

De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. “We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

NOVEENGEBED TOT ONZE LIEVE VROUW TER NOOD OM BESCHERMING TEGEN HET CORONAVIRUS

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,

Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven

en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u

en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,

genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.

Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig

weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,

geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,

geef ons licht waar het donker is.

Maria, bescherm ons en onze dierbaren,

geef ons overgave aan de wil van de Vader

en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

 

Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.