Alle berichten van Anu Antony

Aan de parochianen van Amby

 

28 maart 2020

Goede parochianen,

als uw pastoraal team van priesters en diaken hopen en bidden we intens dat u niets onder de leden heeft, of gaat krijgen. Degenen die toch door het virus, andere ziekten of tegenslagen zijn getroffen wensen we heel veel sterkte en vooral genezing! We bidden voor u!

Ook u allen die nu alleen bent, en nog eenzamer dan normaal: heel veel sterkte! Aarzel niet ons te bellen of te mailen. We zullen graag kijken wat we voor u kunnen doen of regelen.

Helaas zijn vanwege de voorzorgsmaatregelen tegen besmetting met het Corona virus nu zelfs sinds 24 maart helemaal geen publieke Missen meer mogelijk tot en met Pinksteren. Dat we juist in deze moeilijke tijd met zoveel minder zichtbare sacramentele genade toe zullen moeten, is een onverwachte vorm van versterving. Het coronavirus laat zien dat wij het leven niet beheersen. We hebben het niet in onze greep. Er overkomt ons zo ie zo meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen.

Maar deze onmacht en de pijnlijke leegte door het extra sociale isolement kan ons ook meer open stellen voor de liefde van God. De Heilige Moeder Theresa deelde kaartjes uit met de tekst: “Stilte leidt tot gebed; gebed tot geloof; geloof tot liefde; liefde tot dienstbaarheid en deze tot vrede.” Zo kan het op onszelf teruggeworpen worden een tijd van bezinning, van “varen naar het diepe” (Lc. 5,4) worden, waarin we de ware betekenis van ons leven (her)ontdekken. In de vastentijd geven we met moed ons leven uit handen, onze werkelijkheid, onze moeilijkheden en onze kruisen en geven die aan God. We smeken en ontmoeten Hem juist daar waar het pijn doet, zodat Hij ons met Pasen de zekerheid van de overwinning op de lichamelijke en geestelijke dood kan schenken.

Onze echte zekerheid en diepste houvast, tot over de dood heen, ontlenen we immers niet aan verzekeringen, medicijnen en maatregelen – hoe noodzakelijk die ook zijn – maar aan een basis-vertrouwen: de zekerheid dat we tenslotte geliefd, gekend en gedragen worden door Iemand, God zelf, die ons kent en bemint. Deze crisistijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan deze God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in dit korte en onzekere bestaan niet uit zijn Hand vallen! Om ons verder te steunen stuurt Hij tenslotte met Pinksteren, 31 mei, de H. Geest, met zijn Vuur van vreugde en ware vrijheid!


Helaas zullen de Eerste H. Communiefeesten en de vormselvieringen vanwege alle beperkingen geen doorgang kunnen vinden. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden naar september. Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de pastoor of kapelaans.

De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten daarbij alle maatregelen van de overheid in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Onze kerk in Amby zal open blijven op de gewone mistijden. (Er is daarbij de mogelijkheid voor een gesprek of het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, uiteraard op veilige afstand, in de sacristie)

  • Dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 10.00 uur
  • Elke zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste.

  • Witte Donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste

  • Goede vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Paaszondag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Met uitstelling van het Allerheiligste

Natuurlijk zijn er vele middelen om uw geestelijke zoektocht naar God kracht bij te zetten:

U kunt de Bijbel online lezen: https://rkbijbel.nl/kbs/ Vooral de evangelies geven troost en inspiratie! Jezus spreekt daar tot u!

De lezingen van de eucharistie van elke dag staan op deze site: https://dionysiusparochie.nl/liturgie/lezingen/

De Jezuïeten geven dagelijkse meditaties: biddenonderweg.org/

Wellicht kunt u op heiligen.net eens een paar levensverhalen van heiligen lezen?

Of u kunt meebidden met het getijdengebed van de kerk: tiltenberg.org/getijdengebed/

En voor live eucharistievieringen kunt u hier terecht: bisdom-roermond.nl/Eucharistievieringen-op-internet-volgen of kn.nl/nieuws/lokaal/thuis-bidden-en-de-mis-meevieren-hier-kan-het/ of kerkomroep.nl/#/

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en vanuit Hilversum wordt elke dag een Mis en een dagsluiting gestreamd. (https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk)

Verder zendt Radio Maria (DAB+ radio) iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Dagkapel, schuin achter de Kerk, te bereiken via het Kerkhof of rechts langs de kerk. 

Elke dag van 6.00 uur tot 20.00 uur is ze open. Maximaal kan er vanwege de vereiste afstand en de kleine ruimte slechts 1 persoon in de kapel.

Voor de regelmatige parochiële nieuwsbrief met nieuwsupdates uit de parochies kunt u zich opgeven bij de pastoor of kapelaans. Ook voor een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het schitterende sacrament van boete en verzoening kunt u bij ons terecht.

Wij wensen u allen ondanks alles alvast een heel gezegende Goede Week en een Zalig Paasfeest! Gods zegen over u en uw dierbaren!

Het team,

PASTOOR MGR.  DR.  E.J.  DE JONG

pastoordejong@gmail.com

06-51177061

KAPELAAN  SLAVEN BRAJKOVIC

slavenbrajkovic@yahoo.com

06-27501073

KAPELAAN PAWEL ZELAZNY

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

paw.zelazny@gmail.com

06-17971718

 

Gebed van de Nederlandse bisschoppen inzake corona crisis

Gebed van de Nederlandse bisschoppen.

”God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer”.

Amen.

Hulpbisschop Everard de Jong de nieuwe pastoor van Amby,De Heeg, Heer, Heugem en Scharn

Tekst overgenomen van het bisdom website!

Nieuwe functie voor hulpbisschop Everard de Jong binnen bisdom Roermond

Mgr. Dr. Everard de Jong krijgt een nieuwe functie binnen het bisdom Roermond. De hulpbisschop gaat de mogelijkheden onderzoek om in Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap op te zetten. Daarnaast gaat hij – op zijn eigen verzoek – aan de slag in het basispastoraat. Hij wordt voor de helft van zijn tijd pastoor van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Daarnaast behoudt hij zijn overige taken als hulpbisschop. De benoeming is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Om zijn nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren, verhuist Mgr. De Jong van Roermond naar Maastricht. Hij gaat in de pastorie van Heer wonen. Van daaruit zal hij in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om in de universiteitsstad Maastricht een Centrum voor Geloof en Wetenschap van de grond te tillen. De hulpbisschop denkt aan een locatie waar lezingen, debatten en bijvoorbeeld filmvoorstellingen kunnen worden gehouden over thema’s op het snijvlak van geloof en wetenschap. “Wetenschap wil vooral alles op natuurlijke wijze verklaren. Dat is uitstekend. Maar gelovigen staan ook open voor niet-materiële antwoorden op existentiële vragen”, aldus Mgr. De Jong. “Voor mij als bisschop en wetenschapsfilosoof is het een mooie uitdaging om de brug tussen die twee werelden proberen te slaan en de dialoog op gang te brengen.”

De hulpbisschop heeft tegelijkertijd al langer aan bisschop Harrie Smeets aangegeven graag in het basispastoraat te willen werken. In verband met de plannen voor het Centrum voor Geloof en Wetenschap is de keuze op een parochiecluster van de universiteitsstad Maastricht gevallen. Het samenwerkingsverband van Heer en omstreken kent ook twee kapelaans, die samen met de hulpbisschop het pastorale team van Maastricht-Oost zullen gaan vormen.

Naast de nieuwe taken in Maastricht blijft Mgr. De Jong voor de helft van zijn tijd actief als hulpbisschop van het bisdom Roermond. Hij blijft lid van de bisdomstaf en vicaris-generaal voor pastorale zaken en onderwijs. Vanuit zijn nieuwe standplaats in Maastricht zal Mgr. De Jong zich onverminderd inspannen voor evangelisatie en parochievernieuwing. Ook zijn landelijke portefeuilles als bisschopreferent voor categoriaal pastoraat (zorg en justitie), studentenpastoraat en de stichting Thomas More blijft Mgr. De Jong behartigen.

Diaken wijding van kapelaan Pawel Zelazny op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.

Gelukkig heeft het Bisdom ons een nieuwe kapelaan in het vooruitzicht gesteld:
Pawel Zelazny die uit Polen afkomstig is en – net als kapelaan Slaven – verbonden is met het Neocatechumenaat en zijn priesteropleiding volgde aan het Diocesaan Seminarie Redemptoris Mater.
In Kemnitz (Oost Duitsland) deed hij zijn zogeheten itinerantie, een soort pastorale stage.
Nadat hij op 26 oktober tot diaken is gewijd, gaat hij wonen in de kapelanie aan de Severenstraat in Amby. Dan zal ook kapelaan Slaven daar zijn intrek nemen.
Zo God wil, wordt kapelaan Pawel in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd op zaterdag 6 juni 2020.

In enkele woorden wil hij zichzelf voorstellen:

“Ik ben Pawel, ik kom uit Polen, ik ben 28 jaar oud, ik heb twee broers en twee zussen en ik kom uit de stad Gdansk (het ligt in het
noorden van Polen bij de zee). Vroeger kwamen daar vele Nederlandse kooplieden, die in deze stad handel dreven en daarbij hebben ze mooie en typische Nederlandse
gebouwen opgericht. Ik woon in Nederland vanaf september 2010. Ik woonde in Cadier en Keer, in het huis Blankenberg. Het is een diocesaan, missionair seminarie
waar priesterstudenten uit verschillende landen wonen, om in de toekomst priesters van het bisdom Roermond te worden. Ik heb mijn studie van de priesteropleiding op Rolduc afgerond.

Vanaf 26 oktober 2019 zal ik als diaken in onze parochies werken. Ik ben natuurlijk zeer blij met deze benoeming.
Daarbij deel ik U mede dat ik door handoplegging en gebed van de Bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets tot
diaken gewijd zal worden. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 26 oktober 2019 om 10.30 uur in de Sint
Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte  nodig ik U uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren. In deze tijd van voorbereiding wil
ik U vragen om voor mij te bidden. Tot ziens in onze parochies!”
Paweł